Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769969

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 503/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

R. W. w piśmie z dnia 9 sierpnia 2010 r. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...). wskazując na "złą sytuację materialną" (pismo z dnia 16 sierpnia 2010 r.).

Decyzją tą Kolegium uchyliło decyzję Kierownika Sekcji Postępowania Egzekucyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia (...)010 r., znak: (...) zmieniającą na podstawie art. 154 k.p.a. decyzję (...) z dnia (...). harmonogram potrąceń podlegającej zwrotowi tytułem świadczenia nienależnie pobranego kwoty 459 zł i umorzyło postępowanie administracyjne. Kolegium stwierdziło, że określenie harmonogramu w decyzji nakazującej zwrot nienależnego świadczenia miało wyłącznie charakter informacyjny dla strony i nie było obligatoryjne, dlatego organ I instancji w dalszym ciągu ma możliwość wyegzekwowania wskazanej kwoty poprzez potrącanie jej z bieżących świadczeń rodzinnych.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie może być uwzględniony.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, przy czym wykazanie tych okoliczności spoczywa na wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że zaskarżona decyzja organu odwoławczego o umorzeniu postępowania administracyjnego nie podlega z istoty swojej wykonaniu, a więc "jej wykonanie" nie może być wstrzymane.

Również ewentualne wykonanie poprzedzającej ją decyzji organu I instancji nie pogorszy znacznie sytuacji materialnej skarżącego, skoro przedmiotem tej decyzji jest wyłącznie ustalenie na nowo terminów i wysokości potrąceń poszczególnych rat, natomiast decyzja ta nie znosi obowiązku zwrotu przez skarżącego wskazanej kwoty, a tylko w takim przypadku uzasadnione byłoby rozważanie negatywnych skutków uchylenia takiej decyzji przez Kolegium.

W konsekwencji, skoro nie wykazano, by zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji powodowały realne niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody ani trudnych do odwrócenia skutków, to nieuzasadnione jest wstrzymywanie ich wykonania.

Z tego względu orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.