Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769966

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 499/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. L. G. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B. L. G. złożył w dniu 26 czerwca 2010 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich.

Zarządzeniem z dnia 28 lipca 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 200 zł. Odpis tego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 2 sierpnia 2010 r. (k.14). Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie wpłacił żądanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Skarżący, pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 9 sierpnia 2010 r., nie uiścił wpisu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.