Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 484/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wójta Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wójt Gminy wniósł do sądu administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji Wójta Gminy z dnia (...). nr (...) w sprawie dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w G.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej odrzucenie, wskazując, iż stroną w postępowaniu administracyjnym,

a w konsekwencji i skarżącym, nie może być organ administracji publicznej, który wydał decyzję w I instancji, ani też podmiot działający z jego upoważnienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 50 § 1 i § 2 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia jako "p.p.s.a.", uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

W orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie prawa administracyjnego powszechnie przyjmuje się, iż organ, który wydał decyzje w pierwszej instancji nie jest uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (postanowienie NSA z dnia 2 marca 2006 r., II GSK 387/05, niepubl.; por. także: uchwała NSA z dnia 9 października 2000 r., OPK 14/00, ONSA 2001, nr 1, poz. 17, wyrok NSA z dnia 16 lutego 2005 r., OSK 1017/04, niepubl., J. P. Tarno, Ochrona interesu prawnego jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym (w:) Księga jubileuszowa Profesora zw. dr hab. Józefa Filipka, Zakamycze 2001, s. 721 i n., T. Woś, Glosa do uchwały NSA z dnia 19 maja 2003 r., OPS 1/03, Sam. Teryt. 2004, nr 12, s. 79, M. Stahl, Glosa do wyroku NSA z dnia 1 czerwca 2004 r., OSK 301/04, OSP 2005, z. 2, s. 72).

W tej sytuacji Wójt Gminy, który wydał decyzję w I instancji w niniejszej sprawie, nie był uprawniony do wniesienia do sądu administracyjnego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego wydaną w II instancji w wyniku rozpatrzenia odwołania A. I.

Mając powyższe na uwadze skargę, jako niedopuszczalną należało odrzucić na podstawie powołanego art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.