Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769958

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 477/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. P. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Zarządzeniami z dnia 19 lipca 2010 r. doręczonymi pełnomocnikowi skarżącej w dniu 27 lipca 2010 r. została ona wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie 6 odpisów skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uczynienia zadość powyższym obowiązkom upłynął z dniem 3 sierpnia 2010 r.

Pomimo upływu zakreślonego terminu zarówno wpis od skargi nie został uiszczony, jak i nie uzupełniono braków, do których skarżąca została wezwana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: "ustawa", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 ustawy. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 ustawy).

Z kolei art. 58 § 1 pkt 3 ustawy stanowi, że skarga podlega odrzuceniu również w sytuacji, w której nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od skargi oraz uzupełnienia jej braku formalnego, w tym została pouczona o konsekwencjach niedopełnienia powyższych obowiązków. W wyznaczonym terminie nie uiściła jednak wymaganego wpisu ani nie złożyła odpisów skargi. Niewykonanie tych obowiązków przez skarżącą zobowiązywało sąd do odrzucenia złożonej przez nią skargi.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.