Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769956

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 stycznia 2011 r.
II SA/Lu 467/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, (...).

Jak wynika ze zwróconej korespondencji (k. 97) oraz dołączonego na wezwanie Sądu skróconego odpisu aktu zgonu (k. 101), skarżący M. P. zmarł w dniu 24 listopada 2010 r. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd zobowiązany jest zawiesić postępowanie w sprawie II SA/Lu 467/10 do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych M. P.

Z tych względów należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.