Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769955

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 listopada 2010 r.
II SA/Lu 467/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sędziowie: NSA Krystyna Sidor, WSA Bogusław Wiśniewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2010 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...). Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

N. i M. P. złożyli skargę na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z dnia.... Wezwaniem z dnia 20 lipca 2010 r., doręczonym w dniu 6 sierpnia 2010 r. (data odbioru przesyłki przez N. P.) M. P. został wezwany do podpisania skargi. Mimo upływu 7 dniowego terminu określonego w wezwaniu skarga nie została podpisana.

Wobec nie uzupełnienia braku formalnego skargi na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.