Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769943

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 grudnia 2010 r.
II SA/Lu 445/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego - w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku postanawia odmówić sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 16 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oznaczonej sygn. akt II SA/Lu 445/10 ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego, ogłosił wyrok oddalający skargę, poprzez odczytanie sentencji i podanie ustnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia.

Na rozprawę nie stawiły się strony, o terminie powiadomione prawidłowo.

Z uwagi na złożone przez skarżącego już po wydaniu wyroku pismo, informujące o zmianie adresu, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, doręczono skarżącemu w dniu 24 listopada 2010 r. odpis wyroku /potwierdzenie odbioru/ wraz z pouczeniem m.in. o terminie i trybie jego zaskarżenia.

W dniu 3 grudnia 2010 r. /data stempla pocztowego/ skarżący złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

W świetle art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia bądź doręczenia wyroku.

Skoro wydany w niniejszej sprawie wyrok został doręczony skarżącemu w dniu 24 listopada 2010 r., to wniosek o uzasadnienie powinien być złożony najpóźniej w dniu 1 grudnia 2010 r. - wniosek nadany w dniu 3 grudnia 2010 r. jest więc spóźniony i nie może być uwzględniony.

Z tych względów, Sąd na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.