Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468862

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SA/Lu 431/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 października 2013 r. M. K. złożyła skargę do Sądu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W piśmie skierowanym do Sądu, złożonym w dniu 6 maja 2014 r., skarżąca oświadczyła, że cofa wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę i sąd jest tą czynnością związany. Sąd może jednak uznać cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu w rozpoznawanej w sprawie nie zachodzą takie okoliczności, w związku z tym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie należało umorzyć.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.