Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801738

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 października 2017 r.
II SA/Lu 426/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sędziowie WSA: Iwona Tchórzewska (spr.), Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 października 2017 r. sprawy ze skargi R. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wyjaśnienia treści postanowienia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.