Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769923

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 października 2010 r.
II SA/Lu 407/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sędziowie NSA: Krystyna Sidor, Maria Wieczorek-Zalewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 października 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi (...) Spółka z ograniczoną na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. wniosła skargę na orzeczenie (postanowienie) Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2010 r., Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest nieuzasadniona.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2010 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej tj. aktualnego odpisu z KRS oraz uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy przedmiotowych wezwań doręczono skarżącej w dniu 12 lipca 2010 r. (dowód: potwierdzenia doręczenia k. 13 akt sądowych).

W dniu 19 lipca 2010 r. został uiszczony wpis od skargi, natomiast pomimo upływu zakreślonego terminu strona nie nadesłała aktualnego odpisu z KRS.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zgodnie zaś z art. 28 § 1 i art. 29 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu, a organ albo osoby uprawnione do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Informacja o tym, kto jest upoważniony do działania w imieniu spółki wynika z dokumentu urzędowego, którym jest oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub jego uwierzytelniony odpis.

W myśl art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania wymogów formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, z tym, że w przypadku skargi nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skutkuje jej odrzuceniem przez Sąd.

W analizowanej sprawie bezsporne jest, iż skarżąca Spółka, pomimo doręczenia jej w dniu 12 lipca 2010 r. wezwania do usunięcia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 200 zł oraz nadesłanie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania skarżącej Spółki w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, oraz upływu w dniu 19 lipca 2010 r. siedmiodniowego terminu do wykonania tego wezwania, uiściła z zachowaniem wskazanego terminu jedynie wpis sądowy od skargi. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nie został natomiast złożony. Brak ten uniemożliwiał ustalenie czy skarga została podpisana przez osobę uprawnioną do działania za osobę prawną.

Konkludując, skoro w przedmiotowej sprawie strona skarżąca, pomimo prawidłowego wezwania jej do uzupełnienia braków skargi, w wyznaczonym terminie nie dostarczyła wypisu z KRS, skarga jako zawierająca brak formalny podlegała odrzuceniu na podstawie powołanego na wstępie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Odrzucenie skargi przez Sąd jest równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Ubocznie należy podnieść, iż złożenie w dniu 15 października 2010 r. aktualnego na dzień 6 października 2010 r. odpisu z KRS nie mogło konwalidować powyższego uchybienie. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi jest terminem ustawowym, którego uchybienie rodzi negatywne dla strony skutki, o czym skarżąca została pouczona.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.