Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SA/Lu 400/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ublinie z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić R. G. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Do pisma w postępowaniu sądowym, zgodnie art. 47 § 1 cyt. ustawy, należy dołączyć jego odpisy. Odpisami mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej (art. 47 § 2 powyższej ustawy).

R. G. wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych, nie dołączył jej odpisów. W związku z tym na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Lublinie z dnia 6 maja 2014 r. wezwano skarżącego do usunięcia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi - jej braków formalnych poprzez nadesłanie poświadczonych za zgodność z oryginałem 3 odpisów skargi oraz do uzupełnienia wpisu sądowego.

Wezwanie powyższe odebrała w dniu 12 maja 2014 r. K. G. (potwierdzenie odbioru k. 21 akt sądowych), która będąc dorosłym domownikiem podjęła się oddania przesyłki adresatowi, co oznacza, zgodnie z art. 72 cyt. ustawy, że doręczenie zostało skutecznie dokonane.

W dniu 15 maja 2014 (data stempla pocztowego, k. 29 akt sądowych) skarżący przedłożył jedynie dowód uzupełnienia wpisu od skargi w kwocie 300 zł, a nie dołączył jej brakujących odpisów (notatka urzędowa k. 42 akt sądowych).

Z tych względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 powyższej ustawy skargę należało odrzucić. O zwrocie uiszczonego przez skarżącego wpisu sądowego orzeczono zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powyższej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.