Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769915

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 października 2010 r.
II SA/Lu 391/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Krystyna Sidor, WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi (...) Grupy Inwestycyjnej Spółki z o.o. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

K. G. I. Spółka z o.o. z siedzibą w K. w dniu 17 września 2007 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Wojewody S. z dnia 10 sierpnia 2007 r., znak: (...), w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2008 r., II SA/Lu 683/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę w rozpoznawanej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2010 r., II OSK 676/09, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej K. G. I. Spółki z o.o. z siedzibą w K. od powyższego wyroku, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia jako: "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Wojewody S. z dnia 10 sierpnia 2007 r., utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 1 lutego 2007 r., znak: (...), wydaną w trybie wznowieniowym, którą:

I.

uchylono decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 19 maja 2006 r., znak: (...), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą K. G. I. Spółce z o.o. w K. pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego, z wewnętrznymi instalacjami i zjazdem, na działce nr ewid. (...) i na części pasa drogowego ul. L. w K. oraz

II.

odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Wojewoda S. wyjaśnił, iż powodem uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji o pozwoleniu na budowę było wydanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzji z dnia 30 listopada 2006 r., znak: (...), utrzymującej w mocy decyzję tegoż Kolegium z dnia 11 października 2006 r., znak: (...), stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 26 sierpnia 2005 r., znak: (...), ustalającej warunki zabudowy dla wyżej omawianej inwestycji.

Z akt sprawy wynika, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu skargi K. Grupy Inwestycyjnej Spółki z o.o. w K. na wskazaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 30 listopada 2006 r., prawomocnym wyrokiem z dnia 26 lutego 2008 r., wydanym w sprawie II SA/Rz 496/07, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kolegium z dnia 11 października 2006 r.

Po uchyleniu powyższych decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2008 r. sprawa ta została przekazana do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w K., które decyzją z dnia 4 maja 2009 r., znak: (...), utrzymało w mocy decyzję własną z dnia 18 września 2008 r., znak: (...), stwierdzającą nieważność wskazanej wyżej decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 26 sierpnia 2005 r., znak: (...), w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

K. G. I. Spółka z o.o. w dniu 12 sierpnia 2009 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na wskazaną decyzję SKO w K. z dnia 4 maja 2009 r., znak: (...). Sąd ten postanowieniem z dnia 28 maja 2010 r., II SA/Kr 1379/09, zawiesił postępowanie sądowe w sprawie do czasu zakończenia toczącego się przed SKO w K. postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego powołaną wyżej decyzją Kolegium z dnia 4 maja 2009 r., nr (...).

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zależy od wyniku sprawy zawisłej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Uchylenie zaskarżoną decyzją decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 19 maja 2006 r. nastąpiło wskutek stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy z dnia 26 sierpnia 2005 r., ustalającej warunki zabudowy dla opisanej na wstępie inwestycji.

Postępowanie w rozpoznawanej sprawie podlega więc zawieszeniu, na podstawie powołanego art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wskazanego wyżej postępowania sądowoadministracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.