Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769911

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 listopada 2010 r.
II SA/Lu 381/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia przyznać J. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, o wyznaczenie którego zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w L.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

Strona skarżąca wezwana do nadesłania oświadczenia wskazującego wysokość kosztów utrzymania koniecznego i dokumentów źródłowych poświadczających wysokość tych wydatków oraz dokumentów źródłowych wskazujących na wysokość dochodów w kwotach netto nie wykonała wezwania.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Stwierdzenie wystąpienia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wymaga ustalenia realnych możliwości finansowych strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy (por. tezę 1 postanowienia NSA z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I GZ 153/08 - Legalis). Strona skarżąca nie wykonując wezwania uniemożliwiła dokonanie oceny swoich realnych możliwości finansowych. Nie wykazała bowiem ona wysokości swojego dochodu i dochodu syna w kwotach netto (por. tezę 1 postanowienia NSA z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt II GZ 151/09 - Lex nr 552786) oraz wysokości kosztów utrzymania koniecznego. Mimo to referendarz sądowy uznał, że w sprawie zachodzą przesłanki do przyznania stronie skarżącej prawa pomocy w żądanym zakresie. Na podstawie informacji ujawnionych przez stronę skarżącą na druku PPF istnieje bowiem możliwość przybliżonego ustalenia tego jak prawdopodobnie obowiązek ponoszenia kosztów ustanowienia adwokata wpłynie na sytuację materialną strony skarżącej i jej syna.

Mając na uwadze stadium zaawansowania niniejszego postępowania ustanowienie adwokata wiązać się będzie z koniecznością sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej bądź sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej. Stawka minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego dla dokonania tych czynności wynosi 180 złotych netto (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) - 219,60 złotych brutto (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Natomiast dochód miesięczny gospodarstwa domowego strony skarżącej składający się z renty inwalidzkiej strony skarżącej, zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i dodatków z MOPS oraz renty syna strony skarżącej wynosi łącznie (...) złote brutto i służy utrzymaniu trzyosobowej rodziny. Jednocześnie podkreślić należy, że syn strony skarżącej cierpi na schorzenia wymagające stałego leczenia farmakologicznego, które, jak podkreśliła strona skarżąca, jest kosztowne. Leczenia farmakologicznego wymaga też strona skarżąca. Ponadto strona skarżąca jest zadłużona u rodziny i znajomych na kwotę (...) złotych.

Biorąc pod uwagę wysokość dochodu gospodarstwa domowego strony skarżącej oraz to, że służy on utrzymaniu trzyosobowej rodziny jak i wysokość wynagrodzenia adwokata, o którym mowa powyżej stwierdzić należy, że poniesienie minimalnych kosztów ustanowienia adwokata celem sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjne bądź opinii o braku podstaw do jej sporządzenia spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego dla strony skarżącej i jej rodziny. Na ocenę tę wpływ ma z jednej strony to, że dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej zapewnia miesięczny dochód na osobę pozostającą ze stroną skarżąca we wspólnym gospodarstwie domowym w kwocie (...) złotych brutto a z drugiej to, iż w ramach kosztów utrzymania koniecznego prócz kosztów wyżywienia czy opłat związanych z utrzymaniem mieszkania oraz innych niezbędnych dla utrzymania kosztów strona skarżąca ponosić musi również wydatki związane z kosztownym leczeniem syna oraz koszty własnego leczenia.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.