Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748918

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
II SA/Lu 379/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) 2015 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie, pobiera się wpis, który należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu (art. 219 § 1 w zw. z art. 212 § 1 p.p.s.a.). Art. 47 § 1 p.p.s.a. nakłada natomiast obowiązek dołączenia do pisma strony, a więc także do skargi, jego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

W przedmiotowej sprawie J. G. - wnosząc skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) 2015 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego - nie uiścił należnego wpisu w kwocie 500 złotych, a ponadto nie dołączył do skargi odpowiedniej ilości jej odpisów. W tej sytuacji skarżący został wezwany w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a. do uiszczenia wpisu od skargi oraz w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. do złożenia 4 egzemplarzy odpisów skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwania zostały prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 9 czerwca 2015 r. (w tym dniu w jego imieniu, w miejscu zamieszkania skarżącego, przesyłkę odebrała G. S., będąca dorosłym domownikiem, co odpowiada formie doręczenia przewidzianej w art. 72 § 1 p.p.s.a. - k. 11 akt sądowych). Zakreślony termin upłynął jednak w dniu 16 czerwca 2015 r. bezskutecznie, albowiem skarżący dotychczas nie uiścił należnego wpisu, jak też nie uzupełnił braków formalnych skargi przez złożenie jej odpisów.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania nie został uiszczony od niej należny wpis. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.