Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769906

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 stycznia 2011 r.
II SA/Lu 37/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przewlekłości postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

E. S. w dniu 6 grudnia 2010 r. złożył do Sądu skargę na postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym, wynikającego z ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nr (...) z dnia (...) r., nakazującej W. i Z. małż. Z. dokonanie - w terminie do 30 czerwca 2008 r. - wymiany cokołu ogrodzenia na działce nr ewid. (...) przy granicy z działką nr ewid. (...), położonych przy ul. N. w B., na odcinku o długości 71,80 m, wykonanego z płyt betonowych, na murek betonowy zbrojony szerokości 25 cm, posadowiony zgodnie ze sztuką budowlaną na odpowiedniej głębokości, to jest wystający ponad 5 cm ponad teren działki inwestora, zaizolowany od strony inwestora izolacją przeciwwilgociową w postaci folii.

W skardze skarżący szczegółowo opisał przebieg postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w sprawie. Zarzucając, iż PINB prowadzi postępowanie w sposób przewlekły, skarżący wniósł o zobowiązanie organu przez Sąd do wydania decyzji nakazującej wykonanie zastępcze powyższego obowiązku na koszt inwestorów.

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej odrzucenie lub ewentualnie o jej oddalenie. Organ podkreślił, iż skarga wniesiona przez E. S. bez wyczerpania toku instancyjnego, nie mieści się w katalogu spraw, jakie podlegają kontroli sądowoadministracyjnej. W razie przyjęcia przez Sąd sprawy do rozpoznania organ alternatywnie wniósł o oddalenie skargi, wskazując, że w toku postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny zastosował wszelkie dostępne środki egzekucyjne, łącznie z wydaniem postanowienia nakazującego wykonania zastępcze egzekwowanego obowiązku administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: "ustawa", sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1-4 ustawy kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na

1)

decyzje administracyjne,

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Sądy administracyjne orzekają również w sprawach skarg na bezczynność organów w określonych wyżej przypadkach oraz w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 2 pkt 8 i § 3 ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, iż na przewlekłość postępowania egzekucyjnego nie służy skarga do Sądu.

Brak jest również innych przepisów szczególnych, które pozwalałyby na skuteczne wniesienie skargi do Sądu w tej sprawie.

Wprawdzie w świetle art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), podmiotom określonym w tym przepisie przysługuje skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, jednakże skarga ta jest rozpoznawana w toku postępowania egzekucyjnego przez właściwy organ wyższego stopnia w stosunku do organu egzekucyjnego, a nie jest rozpoznawana przez sąd administracyjny.

Skarga podlega zatem odrzuceniu jako niedopuszczalna w myśl powołanego art. 58 § 1 pkt 1 ustawy.

Ubocznie podnieść należy, iż jak wynika z akt administracyjnych PINB postanowieniem z dnia (...) r., nr (...), orzekł o zastosowaniu wykonania zastępczego, które zostanie zlecone innej osobie, polegającego na wykonaniu obowiązku objętego tytułami wykonawczymi z dnia (...) r., nr (...), za zobowiązanych W. i Z. małż. Z., na ich koszt (k. 122 akt adm.). Oznacza to, iż - zgodnie z żądaniem skarżącego zawartym w skardze - w związku z uchylaniem się zobowiązanych od wykonania obowiązku administracyjnego wynikającego z powołanej na wstępie ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...), realizacja tego obowiązku nastąpi w drodze wykonania zastępczego przez inny podmiot, lecz na koszt zobowiązanych. Z odpowiedzi na skargę wynika również, że w dacie jej sporządzenia, to jest w dniu 5 stycznia 2011 r., PINB podejmował czynności mające na celu ustalenie podmiotu, który podejmie się wykonania zastępczego.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.