Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769904

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 grudnia 2010 r.
II SA/Lu 366/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego - w zakresie wniosku ustanowionego z urzędu adwokata A.S. o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz o zwrot wydatków postanawia przyznać adwokatowi A. S. kwotę 146, 40 złotych (sto czterdzieści sześć 40/100), w tym VAT w wysokości 26,40 złotych (dwadzieścia sześć 40/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz kwotę 3,75 złotych (trzy 75/100) tytułem poniesionych wydatków, które wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie).

Uzasadnienie faktyczne

Ustanowiony z urzędu do reprezentowania Z. W. adwokat A. S. złożył wniosek o przyznanie mu kwoty 146,40 zł (tj. 120 zł + VAT) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2010 r. (sygn. akt II SA/Lu 366/10) oraz kwoty 3,75 zł tytułem wydatków.

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2010 r. referendarz sądowy odmówił uwzględnienia wniosku, w konsekwencji czego adwokat A. S. skierował do Sądu sprzeciw z ponownym żądaniem przyznania mu wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., po wniesieniu sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego, postanowienie to traci moc, a sprawa podlega na nowo rozpoznaniu przez sąd.

Wniosek adwokata A. S. zasługuje na uwzględnienie, bowiem sporządził on dla Z. W. opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 28 września 2010 r.

W świetle § 18 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) w zw. z art. 250 p.p.s.a. wynagrodzenie minimalne adwokata za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w rozpoznawanej wynosi 120 zł, a wraz z należnym na podstawie § 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia podatkiem VAT - 146,40 zł.

Z mocy powołanego art. 250 p.p.s.a. ustanowionemu z urzędu adwokatowi należy się ponadto zwrot poniesionych w postępowaniu sądowym, niezbędnych i udokumentowanych wydatków, które w niniejszej sprawie wyniosły 3, 75 zł (koszt przesyłki)

Z powyższych względów, należało orzec, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.