Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769901

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 359/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P., S. P. i W. P. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 maja 2010 r. (data nadania) M. P., S. P. i W. P. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji W.-Z. etap V.

Decyzja ta została doręczona M. P. w dniu 14 kwietnia 2010 r., natomiast W. P. i S. P. w dniu 12 kwietnia 2010 r.

Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2010 r. doręczonym w dniu 1 lipca 2010 r. wezwano M. P. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uczynienia zadość powyższemu obowiązkowi upłynął w dniu 8 lipca 2010 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie wpłacił żądanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: "ustawa", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 ustawy. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 ustawy).

Skarżący M. P. został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu od skargi, w tym został pouczony o konsekwencjach niedopełnienia powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie nie uiścił jednak wymaganego wpisu. Niewykonanie tego obowiązku przez skarżącego zobowiązywało sąd do odrzucenia złożonej przez niego skargi.

Skarga S. P. i W. P. podlega natomiast odrzuceniu z powodu niedochowania terminu do jej wniesienia.

Stosownie bowiem do treści art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie podlega zaskarżeniu.

W rozpoznawanej sprawie, jak to wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru zaskarżona decyzja została doręczona S. P. i W. P. w dniu 12 kwietnia 2010 r., a zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia przez nich skargi upłynął z dniem 12 maja 2010 r. Natomiast skarga została wniesiona przez skarżących dopiero w dniu 14 maja 2010 r., zatem z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 ustawy. Ponadto jak wynika z treści zaskarżonej decyzji strona została prawidłowo pouczona o terminie i sposobie zaskarżenia tego rozstrzygnięcia.

Uchybienie terminu do wniesienia skargi, obliguje zaś Sąd do jej odrzucenia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy, w myśl którego sąd odrzuca skargę złożoną po upływie terminu do jej wniesienia.

Wobec powyższego, na podstawie powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.