Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769899

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 352/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewody z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

J. K. w skardze na decyzję Wojewody z dnia (...)., Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Starosty Powiatowego z dnia (...)0 r., Nr (...) udzielającą A. T. pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego o pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową przyłącza gazowego na działce nr ewid. (...) przy ul. A. w B. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadniając wniosek skarżący podnosił, że projektowany w granicy z jego działką budynek gospodarczy może powodować niebezpieczeństwo zawilgocenia i w konsekwencji uszkodzenia jego budynku, do którego ma przylegać budynek projektowany, na którym będzie gromadzić się śnieg.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co na następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu, wskazana przez skarżącego okoliczność nie uzasadnia uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący nie zakwestionował, że konstrukcja dachu przyjęta w zatwierdzonym projekcie jest wadliwa i w sposób oczywisty stwarza niebezpieczeństwo zalewania wodami opadowymi (topniejącym śniegiem) jego budynku gospodarczego. Zagrożenie, którego obawia się skarżący, związane jest z wykonywaniem przez właścicieli obiektów budowlanych obowiązku ich utrzymywania w stanie zapewniającym bezpieczeństwo osób trzecich i mienia, który to obowiązek podlega kontroli przez właściwe organy nadzoru budowlanego, natomiast nie dotyczy samej konstrukcji technicznej projektowanego obiektu, badanej w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.

Z tego względu orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.