Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SA/Lu 263/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z skargi D. F.-M. na decyzję Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić D. F.-M. uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 marca 2014 r. D. F.-M. złożyła skargę do Sądu na decyzję Wojewody z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W piśmie skierowanym do Sądu, złożonym w dniu 26 maja 2014 r., skarżąca oświadczyła, że cofa wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę i sąd jest tą czynnością związany. Sąd może jednak uznać cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu w rozpoznawanej w sprawie nie zachodzą takie okoliczności, w związku z tym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie należało umorzyć.

Zwrot uiszczonego przez skarżącą wpisu od skargi uzasadniał art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.