Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634206

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 listopada 2009 r.
II SA/Lu 257/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 czerwca 2009 r. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę A. M. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

Od tego orzeczenia pełnomocnik skarżącego wniósł skargę kasacyjną.

Zarządzeniem z dnia 17 sierpnia 2009 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie jednego egzemplarza odpisu tej skargi w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Pełnomocnik skarżącego nie uzupełnił braku formalnego skargi kasacyjnej we wskazanym w zarządzeniu terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

W myśl art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia jako: "ustawa", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W związku z tym, iż pełnomocnik skarżącego nie uzupełnił braku skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie egzemplarza odpisu tej skargi w wyznaczonym terminie, skarga kasacyjna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.