Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1801616

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
II SA/Lu 229/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sędziowie WSA: Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;

II.

zasądza od Wójta Gminy na rzecz Wojewody kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda... wniósł w dniu 10 marca 2014 r. (data wpływu) skargę na uchwałę Rady Gminy...z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr XXIII/160/2013 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy. w obrębie geodezyjnym C. N., C. S., Ł., M. S., N., O., S., W. Ł., Z. - domagając się stwierdzenia jej nieważności.

Wojewoda podniósł, że projekt zmian objętych tą uchwałą został sporządzony przez osobę nie posiadającą aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie (pismo OIU w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r.), co - jego zdaniem - stanowi naruszenie zasad sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tj. art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 6 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i § 12 pkt 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), co uzasadnia stwierdzenie nieważności tej uchwały zgodnie z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wojewoda zarzucił również naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. niezgodność zaskarżonej uchwały z poprzedzającą ją uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie. Tereny określone w załącznikach nr 1 i 2 zaskarżonej uchwały nie są bowiem w pełni tożsame z terenami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2 uchwały z dnia 28 czerwca 2011 r., nr VII/41/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy... w obrębie geodezyjnym C. N., C. S., Ł., M. S., N., O., S., W. Ł., Z. (teren został powiększony). Stanowi to - zdaniem Wojewody - istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i trybu sporządzania planu, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy, co uzasadnia stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały.

Wojewoda Lubelski zarzucił ponadto, że uchwała sprzeczna jest z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.., przyjętego uchwałą Rady Gminy... z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr XXVI/164/10. Sprzeczność dotyczy § 13 ust. 4 pkt 1 zaskarżonej uchwały oraz rysunku planu w załączniku nr 1 i 2, w których Rada ustaliła, że minimalna nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej wynosi 20 m. Jest to sprzeczne z ustaleniami studium, które wykluczają zabudowę w pasie 30 m od krawędzi drogi wojewódzkiej nr...dla zabudowy jednorodzinnej, dopuszczając jedynie budowę obiektów obsługi ruchu drogowego (pkt 29.2 pt. "Kierunki i zasady kształtowania terenów zabudowanych").

Wojewoda podniósł również, że zaskarżona uchwała nie określa w ogóle (nie przewiduje symboli literowo - cyfrowych) przeznaczenia niektórych terenów objętych tą uchwałą tj. dwóch terenów zabudowy letniskowej w południowej części zmiany planu, wskazanych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały w obrębie geodezyjnym M. S. oraz dwóch terenów zabudowy letniskowej wyznaczonych na działkach o nr ewid.... w otoczeniu terenu o symbolu 3WS, wskazanych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały w obrębie geodezyjnym W. Ł. Zdaniem Wojewody, ustalenia dotyczące przeznaczenia indywidualnie określonych terenów powinny mieć odzwierciedlenie w załączniku graficznym do uchwały, a odstąpienie od dokonania takich ustaleń organ powinien uzasadnić.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy...., reprezentujący Radę Gminy..., wniósł o jej oddalenie.

Wyjaśnił, że projekt zmian został sporządzony przez C. K., który od wielu lat wykonuje prace związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym na terenie Gminy.... Jest on architektem i urbanistą z odpowiednimi uprawnieniami i w momencie rozpoczynania opracowania zmian do planu tj. od 1 marca 2004 r. był członkiem Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie. Wprawdzie z uwagi na niepłacenie składek członkowskich okresowo był wykreślony z listy członków Izby, to jednak po uregulowaniu należności, ponownie został członkiem Izby, co potwierdza zaświadczenie Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie z dnia 2 października 2013 r. ważne do 31 marca 2014 r.

Wskazał, że w załączniku graficznym nr 1 i 2 uchwały granice obszaru objętego zmianą wykraczają poza granice wskazane w załączniku nr 1 i 2 uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu z uwagi na konieczność wykazania dostępu z projektowanego terenu do drogi publicznej, co zostało uzgodnione z wydziałem ds. urbanistyki i architektury..Delegatury. Urzędu Wojewódzkiego, a zatem nie jest to istotne naruszenie zasad ani trybu sporządzania planu miejscowego.

Wójt stwierdził również, że zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi wojewódzkiej z 30 m do 20 m jest wynikiem uwzględnienia przez projektanta przepisów ustawy o drogach publicznych.

Z kolei przeznaczenie terenu o symbolach 1 UTL i 3 UTL w granicach zmian przedmiotowego planu określonego na rysunkach planu stanowiącym załącznik nr 6 w obrębie geodezyjnym M. S. i nr 12 w obrębie geodezyjnym W. Ł. graficznie jednoznacznie określają przeznaczenie terenów, a oznaczenie literowe odnosi się do całości oznaczenia graficznego, dając możliwość prawidłowego odczytania treści planu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

Badając sprawę merytorycznie stwierdzić należy, że stosownie do art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) oraz art. 3 § 1 p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Zgodnie z treścią art. 147 § 1 p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Jednocześnie w świetle art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" - naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem zasad i istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu, co w świetle art. 28 ust. 1 ustawy stanowi przesłankę nieważności tego aktu.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w dacie uchwalenia przez Radę Gminy...zaskarżonej uchwały tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest projektowaniem zagospodarowania przestrzennego, odpowiednio w skali regionalnej i lokalnej, w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. 5). Z kolei w myśl wskazanego w tym przepisie art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (również w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W świetle powyższego, samodzielne sporządzanie projektów aktów planistycznych lub kierowanie zespołem prowadzącym takie projektowanie bez wymaganych uprawnień czyni sporządzony projekt wadliwym, uniemożliwiając jego uchwalenie przez radę gminy, a jeżeli rada akt taki uchwali, to jest on obarczony wadą, o jakiej mowa w art. 28 ust. 1 ustawy i skutkuje nieważnością tego aktu (zob. Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 52).

Tak sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie.

Jak bowiem wynika z akt - i czego Rada Gminy... nie kwestionuje-projekt zaskarżonego planu miejscowego został sporządzony przez mgr inż. arch. C. K. (k.232 akt admin.), który w czasie opracowywania tego projektu nie był wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Wprawdzie Rada Gminy podnosi, że projektant ten jest architektem i urbanistą z odpowiednimi uprawnieniami i od 2004 r. był członkiem Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie, a jedynie okresowo został z niej wykreślony ze względu na niepłacenie składek członkowskich, a następnie ponownie został wpisany na listę członków tej Rady uchwałą z dnia 29 sierpnia 2013 r., to jednak okoliczność ta - w świetle powołanych przepisów, mając charakter bezwględny - nie sanuje tej wady. Z przedstawionych przez Radę Gminy... uchwał Rady Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie (k.34-37 akt) wynika bowiem jednoznacznie, że od 5 maja 2011 r. C. K. był wykreślony z listy członków OIU z siedzibą w Warszawie, a wpisany na nią został już po podjęciu przez Radę Gminy... w dniu 25 czerwca 2013 r. zaskarżonej uchwały tj. w dniu 29 sierpnia 2013 r. Ponowne wpisanie tego architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego, już po sporządzeniu przez niego projektu planu, nie usprawiedliwia braku tego wpisu w czasie opracowywania projektu.

Należy przy tym wskazać, że przynależność do właściwego samorządu zawodowego stanowi gwarancję należytego wykonywania zawodu przez architekta, ponieważ wiąże się ze stałym wykonywaniem przez niego zawodu i utrzymywaniem pewnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz z odpowiedzialnością wobec tego samorządu. Z tego względu nie można uznać, że ponowne wpisanie architekta - urbanisty na listę członków właściwej izby po ponad dwuletnim okresie przerwy wynikającej z wykreślenia z tej listy może sanować brak tego wpisu w okresie, w którym architekt ten sporządził projekt planu miejscowego, nie będąc członkiem samorządu zawodowego.

Powyższe uzasadnia zatem, niezależnie od pozostałych podniesionych przez Wojewodę... zarzutów stwierdzenie, że zaskarżona uchwała dotknięta jest w całości wadą nieważności, dlatego Sąd - na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 28 i art. 5 ustawy, a także na postawie art. 200 p.p.s.a. - orzekł, jak w sentencji.

Przeprowadzając ponownie procedurę planistyczną Rada Gminy... będzie miała zatem na uwadze konieczność sporządzenia projektu planu przez osobę wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co wynika również z aktualnego brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).

Rada Gminy będzie miała również na uwadze konieczność zapewnienia zgodności uchwały w sprawie zmian w planie miejscowym z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu w zakresie granic obszarów, jakich dotyczą te uchwały, a także zgodności wprowadzonych zmian planu miejscowego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy... przyjętego uchwałą Rady Gminy... z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr XXVI/164/10, co wynika z przepisów art. 20 ust. 1 i art. 14 ust. 2 ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.