Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634180

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 maja 2009 r.
II SA/Lu 225/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki.

Zarządzeniem z dnia 24 kwietnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis tego zarządzenia oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi - zostały doręczone skarżącej w dniu 30 kwietnia 2009 r. (karta 10 akt). Mimo upływu z dniem 7 maja 2009 r. zakreślonego terminu, Z. S. nie wpłaciła żądanej kwoty, ani nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Rozpatrując sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Termin określony w wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie, zatem skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Również termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie, ponieważ skarżąca nie złożyła wymaganego odpisu skargi, wobec czego skarga podlegała odrzuceniu również na podstawie art. 58 § 1 pkt 3.

Dlatego też, wobec bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu, biorąc pod uwagę dyspozycję art. 220 (3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.