Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 11 maja 2009 r.
II SA/Lu 221/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: I. Przyznać K. K. prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w całości. II. Odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie do jego opłacenia, skarżący złożył wypełniony urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy domagając się zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego.

Stosownie do art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ustawy p.p.s.a.).

Stwierdzić należy, że wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie jedynie w części. Przedstawiona w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy sytuacja materialna, rodzinna i zdrowotna skarżącego uprawnia do stwierdzenia, że nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania - kosztów wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł (§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193/), bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Z tych względów oraz na podstawie art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w punkcie I postanowienia.

Jednocześnie brak jest podstaw do przyznania skarżącemu prawa pomocy w całkowitym zakresie, skarżący bowiem nie wykazał, że nie jest w stanie uiścić jakichkolwiek kosztów postępowania. Podnieść w tym miejscu należy, że prawo pomocy w całkowitym zakresie jest przyznawane osobom, które ze względu na sytuację życiową (brak majątku, brak dochodów lub bardzo niskie dochody), mimo największych starań, nie są w stanie wygospodarować środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

W oparciu o dane zawarte w urzędowym formularzu, stwierdzić należy, że sytuacja materialna skarżącego i jego rodziny nie należy do szczególnie trudnych. Skarżący wykazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną. W odniesieniu do posiadanego majątku skarżący podał, że posiada mieszkanie o pow. (...) m2, nieruchomość rolną o pow. (...) arów oraz (...) dom o pow. (...) m2 (drewniany do rozbiórki). Wykazał, że poza tym majątkiem nie posiada innych nieruchomości, zasobów pieniężnych, ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Na dochód rodziny w łącznej kwocie (...) zł brutto składa się emerytura skarżącego w kwocie (...) zł i emerytura jego żony w wysokości (...) zł. Zatem miesięczny dochód na osobę w rodzinie skarżącego wynosi - (...) zł. Natomiast stałe miesięczne wydatki rodziny (media, czynsz, podatek, leki) wynoszą (...) zł. Skarżący podniósł, że na koszty utrzymania składają się również wydatki na wyżywienie i usługi (np. naprawa urządzeń).

W tym miejscu podnieść należy, że zasadność wniosku o przyznanie prawa pomocy powinna być rozpatrywana z jednej strony z uwzględnieniem wysokości obciążeń finansowych, jakie strona musi ponieść w konkretnym postępowaniu, z drugiej zaś strony z uwzględnieniem jej możliwości finansowych. Do kosztów sądowych na obecnym etapie sprawy należy wpis sądowy od skargi w wysokości 500 zł. Pozostałe ewentualne koszty sądowe, które mogą, ale nie muszą wystąpić tj. opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, opłata sądowa od zażalenia nie przekroczą każdorazowo kwoty 100 zł, zaś wpis sądowy od potencjalnej skargi kasacyjnej będzie wynosił połowę wpisu sądowego od skargi, tj. 250 zł (§ 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192/ oraz § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Natomiast stawka minimalnego wynagrodzenia radcy prawnego ustanowionego dla reprezentowania strony skarżącej w sprawie niniejszej wynosi 240 złotych netto (§ 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) i 292,80 złotych brutto (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)).

Stronie poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi zapewnione zostało prawo dostępu do sądu. Należy podkreślić, że na obecnym etapie postępowania nie ma innych kosztów sądowych, które by warunkowały wyznaczenie rozprawy i merytoryczne rozpoznanie. Natomiast brak jest podstaw do przyznania stronie zwolnienia od ewentualnych innych kosztów sądowych, które w zależności od wyniku sprawy i działań podjętych przez strony mogą, ale nie muszą wystąpić, a także przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

W przedstawionych przez stronę skarżącą okolicznościach, rozważając możliwości poniesienia przez nią innych kosztów postępowania, zauważyć należy, że strona ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, uzyskuje stały dochód, posiada majątek nieruchomy (mieszkanie, nieruchomość rolną wraz z budynkiem). Dlatego brak jest podstaw do stwierdzenia, że strona nie jest w stanie uiścić jakichkolwiek kosztów postępowania, w tym ewentualnych kosztów sądowych, które mogą wystąpić na dalszym etapie prowadzenia sprawy, jak również kosztów wynagrodzenia radcy prawnego. W tej sytuacji uiszczenie wymienionych kosztów postępowania, leży w granicach realnych możliwości finansowych strony.

Z powyższych względów oraz na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy, p.p.s.a. orzeczono jak w pkt 1I postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.