Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634175

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 czerwca 2009 r.
II SA/Lu 22/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu (...) r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. i A. małżonków S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis.

Postanowieniem z dnia (...) r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie odmówił skarżącym G. i A. małżonkom S. przyznania prawa pomocy, zaś Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2009 r., II OZ 371/09 oddalił ich zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia (...) r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Skarżący zostali więc ponownie wezwani do uiszczenia wpisu od skargi w dniu (...) r. (potwierdzenie odbioru) w myśl art. 220 § 1 cyt. ustawy.

Mimo upływu siedmiodniowego terminu od dnia doręczenia wezwania, wpis nie został uiszczony, co powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.