Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 maja 2009 r.
II SA/Lu 216/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zespołu Społecznych Szkół na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew postanawia

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia 17 kwietnia 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 2.000 zł w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 24 kwietnia 2009 r. W zakreślonym terminie ani dotychczas skarżący wpisu nie uiścił.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Nieuiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma nie powoduje automatycznie ujemnych skutków dla wnoszącego. W takim przypadku opłatę można uiścić w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania sądu do jej uiszczenia.

W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 powyższej ustawy stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec niewykonania przez stronę skarżącą zarządzenia i nieuiszczenia należnego wpisu, Sąd na podstawie przywołanych przepisów postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.