Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1310261

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 maja 2013 r.
II SA/Lu 189/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Referendarz sądowy WSA: Jarosław Harczuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. L. i T. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. L. i T. L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych oraz nałożenia obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie postanawia przyznać E. L. i T. L. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący na urzędowych formularzach wniosku o przyznanie prawa pomoc symbol PPF wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Skarżący wnioski uzasadnili tym, że są małżeństwem prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe wraz z dwojgiem, pozostających na ich utrzymaniu, pełnoletnich dzieci, z których jedno studiuje zaś drugie jest bezrobotne bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Są oni właścicielami domu o powierzchni (...) m2 oraz mieszkania o powierzchni (...) m2 i nieruchomości rolnej o powierzchni (...) ha. Na dochód gospodarstwa domowego skarżących składa się wynagrodzenie za pracę skarżącego w kwocie (...) złotych brutto oraz emerytura skarżącej w kwocie (...) złotych brutto. Z dołączonego do wniosków oświadczenia z dnia 25 marca 2013 r. wynika, że stałe miesięczne koszty utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego skarżących wynoszą (...) złotych. W odpowiedzi na wezwanie skarżący nadesłali zaświadczenie z zakładu pracy skarżącego, z którego wynika, że otrzymuje on wynagrodzenie za pracę w kwocie (...) złotych brutto - (...) złotych netto oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji ZUS, z której wynika, iż skarżąca otrzymuje emeryturę w kwocie (...) złotych brutto - (...) złotych netto. Skarżąca w piśmie z dnia 25 kwietnia 2013 r. oświadczyła, że wraz z mężem i dziećmi zamieszkuje w mieszkaniu zaś w domu zamieszkuje matka. Żadna z wymienionych we wniosku nieruchomości nie przynosi zysku.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W ocenie referendarza sądowego skarżący wykazali, że poniesienie przez nich kosztów sądowych niniejszego postępowania spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego dla nich i ich dzieci. Koszty sądowe prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 500 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) oraz wpisu sądowego od ewentualnej skargi kasacyjnej wynoszącego 250 złotych (§ 3 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych - Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192). Łączny dochód netto gospodarstwa domowego skarżących wynosi (...) złotych, co daje miesięcznych dochód netto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym skarżących w wysokości (...) złotych. W ocenie referendarza sądowego kwota ta jest w stanie pokryć jedynie wydatki związane z poniesieniem najistotniejszych kosztów utrzymania koniecznego. Dlatego uszczuplenie miesięcznego dochodu netto gospodarstwa domowego skarżących o jakąkolwiek kwotę, którą musieliby oni przeznaczyć na poczet kosztów sądowych uniemożliwi poniesienie miesięcznych kosztów utrzymania koniecznego. To zaś skutkować będzie uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.