Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634140

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
II SA/Lu 169/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Ś. i M. Ś. - S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)., znak: (...) w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy dotyczącej wykonania decyzji nakazującej budowę zbiornika na nieczystości ciekłe oraz prawidłowe zagospodarowanie odpadów stałych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. Ś. i M. Ś. - S. wniosły skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)., znak: (...) w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia - wniesionego na podstawie art. 37 k.p.a. - na niezałatwienie w terminie sprawy dotyczącej wykonania decyzji nakazującej budowę zbiornika na nieczystości ciekłe oraz prawidłowe zagospodarowanie odpadów stałych.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zażalenie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w trybie art. 37 § 1 k.p.a. nie jest bowiem środkiem zaskarżenia w rozumieniu przepisów art. 141-144 k.p.a. Jest to jedynie środek dyscyplinujący organ pozostający w zwłoce, dlatego orzeczenie organu administracyjnego wydane po rozpoznaniu takiego zażalenia nie kończy postępowania ani nie rozstrzyga sprawy co do istoty, a więc nie należy do aktów, podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego, enumeratywnie wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)

W konsekwencji także skarga do sądu administracyjnego na postanowienie wydane przez organ II instancji w tym trybie jest niedopuszczalna (por. NSA w postanowieniu z dnia 1 grudnia 2006 r., sygn. akt I OZ 1605/06) i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 cyt. ustawy.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.