Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 634121

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 1 czerwca 2009 r.
II SA/Lu 143/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku C. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi C. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku postanawia: przyznać C. D. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, o wyznaczenie którego zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem zawartym w piśmie dnia 12 maja 2009 r., skarżąca zwróciła się m.in. o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu do sporządzenia skargi kasacyjnej. Skarżąca wezwana do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o prawo pomocy, w terminie nadesłała wypełniony formularz domagając się przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie natomiast do art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy p.p.s.a., nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Sprawa, w której strona skarżąca wniosła skargę, mieści się w wymienionej kategorii spraw, a zatem strona jest w tej sprawie zwolniona z mocy ustawy z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W związku z tym, że strona nie ma obowiązku uiszczenia jakichkolwiek kosztów sądowych w sprawie w której wniosła skargę, rozpoznaniu podlega jedynie wniosek strony o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata.

W tym miejscu podnieść należy, że do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie przepisy o przyznaniu prawa pomocy (art. 262 ustawy p.p.s.a.). Zgodnie z powyższym, żądanie strony dotyczące przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 (3 ustawy p.p.s.a.). W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Stwierdzić należy, że wniosek strony o ustanowienie adwokata zasługuje na uwzględnienie, ponieważ strona wykazała, iż nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak wynika z informacji podanych w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z dwojgiem dzieci. Odnośnie stanu majątkowego skarżąca wykazała, iż jest właścicielem drewnianego domu o pow. (...) m2 oraz gospodarstwa rolnego o pow. (...) ha wraz z budynkami gospodarczymi, poza tym nie posiada innych nieruchomości, jak również żadnych zasobów pieniężnych, ani przedmiotów wartościowych. Źródłem utrzymania rodziny są wypłacane przez fundusz alimentacyjny zaliczki: na córkę ((...) zł) i na syna ((...) zł) miesięcznie. Natomiast kierując się wskazaniami art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. jedn. - Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22 września 2008 r. /MP z 2008 r., Nr 72, poz. 656), zgodnie z którym dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2007 r. - 2.220 zł (tj. 185 zł z 1 ha przeliczeniowego miesięcznie), należy przyjąć, że miesięczny dochód z gospodarstwa wykazanego we wniosku (tj. (...) ha fiz., co stanowi (...) ha przeliczeniowych /k-36v akt admin./), wyliczony w oparciu o powołane przepisy wynosi (...) zł ((...) ha x 185). Zatem łączny miesięczny dochód rodziny wynosi (...) zł, co w przeliczeniu na osobę stanowi kwotę (...) zł.

Mając na uwadze przedstawioną przez stronę w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy sytuację materialną (niskie realne dochody rodziny, brak zasobów finansowych) oraz jej sytuację rodzinną (strona jest osobą samotnie wychowującą dwoje dzieci), uznać należy, że uiszczenie wynagrodzenia należnego profesjonalnemu pełnomocnikowi za prowadzenie sprawy, nastąpiłoby z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla strony skarżącej i jej rodziny.

Powyższe prowadzi do wniosku, że strona znajduje się w sytuacji uprawniającej do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 262 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.