Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436704

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 marca 2014 r.
II SA/Lu 130/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. w sprawie ze skargi P. L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W myśl art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie więc do unormowania art. 47 § 1 p.p.s.a. do skargi powinny być dołączone jej załączniki. Z art. 199 p.p.s.a. wynika natomiast dla strony obowiązek ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swym udziale w sprawie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Do uiszczenia tych kosztów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art.214 § 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. Wezwaniem z dnia 17 lutego 2014 r. zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi oraz nadesłania jej dwu odpisów, pouczając, że nie wykonanie wezwania w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania skutkować będzie odrzuceniem skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwanie odebrała w dniu 20 lutego 2014 r. żona skarżącego. Zgodnie z art. 72 § 1 p.p.s.a. doręczenie takie wywołuje skutki doręczenia dokonanego do rąk adresata. Zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi oraz nadesłania jej dwóch odpisów upływał w dniu 27 lutego 2014 r., który to dzień nie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Skarżący w zakreślonym terminie nie wykonał wezwania. Mając to na uwadze i działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę należy odrzucić.

Z tych względów orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.