Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1969945

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
II SA/Lu 13/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na czynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie odmowy wypłaty zaliczki z tytułu odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę postanawia

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić skarżącemu kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A. C., reprezentowany przez radcę prawnego - R. Ś. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę z dnia 9 grudnia 2015 r. na czynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie odmowy wypłaty zaliczki z tytułu odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Jej przedmiotem jest bowiem czynność, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej p.p.s.a., a zatem skarga powinna być poprzedzona wezwaniem na piśmie organu - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o podjęciu czynności - do usunięcia naruszenia prawa, co wynika z art. 52 § 3 p.p.s.a.

Warunku tego skarżący nie zachował.

Wniosek o wypłatę zaliczki z tytułu odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę skarżący złożył (na podstawie art. 12 ust. 5a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) w dniu 17 września 2015 r. (data wpływu, k.37).

Pismo Dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Miasta (...) z dnia 28 września 2015 r. o odmowie dokonania wypłaty zaliczki, ze wskazaniem przyczyn tej odmowy, skarżący otrzymał w dniu 7 października 2015 r. (k.40).

Czternastodniowy termin do złożenia wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa upłynął więc w dniu 21 października 2015 r., jak natomiast wynika z akt sprawy - wezwanie złożył pełnomocnik skarżącego - P. W. dopiero w dniu 26 października 2015 r. (k. 46), a zatem po upływie tego terminu.

W sytuacji występującej w sprawie, z powodu niewyczerpania trybu przewidzianego w art. 52 § 3 p.p.s.a., skarga nie może być merytorycznie rozpoznana i nie zachodzą okoliczności wskazujące na to, że uchybienie 14-dniowego terminu nastąpiło bez winy skarżącego, co pozwalałoby na rozpoznanie skargi zgodnie z powołanym przepisem w aktualnym brzmieniu. Zarówno więc skarżący, jak i jego pełnomocnik, umocowany do występowania w imieniu skarżącego w sprawie o podział, wywłaszczenie oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość już od 23 sierpnia 2013 r. (k.56) - mogli złożyć wezwanie do usunięcia przez organ naruszenia prawa z zachowaniem ustawowego terminu.

Z tych względów skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., a uiszczony wpis podlega zwrotowi zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Ubocznie należy wskazać, że odrzucenie skargi nie uniemożliwia skarżącemu ponownego ubiegania się o wypłatę zaliczki i ewentualnej skargi do Sądu z zachowaniem wymogów formalnych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.