Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195229

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2017 r.
II SA/Lu 1252/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia przyznać Z. W. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący na urzędowym formularzu symbol PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Wniosek uzasadnił tym, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkuje w domu o powierzchni (...) m2 posadowionym na działce o powierzchni (...) m2 o wartości (...) złotych i utrzymuje się z emerytury w kwocie (...) złotych netto. Do stałych kosztów utrzymania koniecznego skarżący zaliczył koszty leczenia i rehabilitacji - (...) złotych, zużycia gazu - (...) złotych, opału - (...) złotych, zużycia wody - (...) złotych, zużycia energii elektrycznej - (...) złotych, oraz wywozu nieczystości - (...) złotych. Skarżący podkreślił, że bez zaciągania pożyczek nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania. Obecnie posiada pożyczkę w banku na kwotę (...) złotych.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ustalenie wystąpienia przesłanki przyznania prawa pomocy unormowanej w tym przepisie wymaga porównania realnych możliwości finansowych strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy do wysokości kosztów postępowania, o zwolnienie od których wnosi strona oraz ocenę wpływu ponoszenia tych kosztów na możliwość ponoszenia przez stronę kosztów utrzymania koniecznego. Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro skarżący nie jest w stanie ponosić stałych kosztów utrzymania koniecznego bez zaciągania pożyczek to zobowiązanie go do ponoszenia kosztów sądowych niniejszego postępowania w jakiejkolwiek wysokości pogłębi brak możliwości ponoszenia kosztów utrzymania koniecznego. Skutkiem tego będzie uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.