Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748088

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
II SA/Lu 1130/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego - w zakresie zażalenia pełnomocnika skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 2015 r. sygn. akt II SA/Lu 1130/14 postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt II SA/Lu 1130/14) przyznał skarżącej I. N. prawo pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę 250 zł oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie (k. 38-41).

Odpis tego postanowienia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 21 maja 2015 r. (dowód doręczenia - k. 44).

W dniu 29 maja 2015 r. (data stempla pocztowego na kopercie nadawczej - k. 47), pełnomocnik skarżącej wniósł zażalenie na wskazane wyżej postanowienie (k. 46).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 194 § 1 i 2 w związku z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), na postanowienie w przedmiocie prawa pomocy przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Skoro zatem zaskarżone postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 21 maja 2015 r. oznacza to, że skuteczne wniesienie zażalenia w terminie nastąpić mogło najpóźniej w dniu 28 maja 2015 r. W sytuacji zaś wniesienia zażalenia w dniu 29 maja 2015 r. (jedne dzień po terminie), jest ono spóźnione.

Zgodnie zaś z art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., zażalenie wniesione po terminie podlega odrzuceniu. Z przytoczonych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - na wskazanej wyżej podstawie - orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.