Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1629281

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 stycznia 2015 r.
II SA/Lu 1112/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. Ż. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji nakazującej zainstalowanie urządzeń do odprowadzania wody postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. J. Ż. wniósł skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji nakazującej zainstalowanie urządzeń do odprowadzania wody.

Zarządzeniami z dnia 15 grudnia 2014 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie w terminie 7 dni od doręczenia wezwań pod rygorem odrzucenia skargi.

Zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki zawierającej przedmiotowe wezwania wróciło do sądu bez oznaczenia daty odbioru przesyłki przez skarżącego (k. 10).

W związku z powyższym, przewodniczący wydziału zwrócił się do Naczelnika Urzędu Pocztowego w Tarnogrodzie o udzielenie informacji, w jakiej dacie doręczono skarżącemu przesyłkę zawierającą wezwania (k. 15).

W piśmie z dnia 19 stycznia 2015 r. Naczelnik Urzędu Pocztowego w Tarnogrodzie wyjaśnił, że przedmiotowa przesyłka została doręczona J.J.Ż. w dniu 19 grudnia 2014 r.

W dniu 24 grudnia 2014 r. skarżący przesłał podpisaną przez siebie skargę na adres Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który następnie złożył tę skargę w sądzie w dniu 29 grudnia 2014 r. (k. 12 - 14).

Skarżący nie uiścił natomiast wpisu od skargi w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, przy czym, stosownie do treści art. 230 § 2 p.p.s.a., pismem takim jest w szczególności skarga.

W myśl art. 220 § 1 w zw. z § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby, pod rygorem jej odrzucenia, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania.

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie wskazany w wezwaniu termin uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie, wobec czego skargę J. J. Ż. należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Skarga podlega odrzuceniu również z uwagi na to, że brak formalny w postaci niepodpisania skargi został uzupełniony po terminie.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności zaś, gdy strona nie podpisała pisma, przewodniczący wzywa stronę do usunięcia tego braku w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W niniejszej sprawie siedmiodniowy termin do usunięcia braku formalnego skargi, liczony od dnia doręczenia skarżącemu wezwania, tj. od dnia 19 grudnia 2014 r., upłynął w dniu 27 grudnia 2014 r.

Skarżący, prawidłowo pouczony o trybie i terminie uzupełnienia braku formalnego oraz o skutkach niedochowania terminu określonego w wezwaniu do usunięcia braków skargi, uzupełnił skargę poprzez jej podpisanie, po czym wysłał ją na adres organu, który wydał zaskarżoną decyzję w dniu 24 grudnia 2014 r., zamiast nadać ją bezpośrednio do sądu. Tymczasem, uzupełnienie braków formalnych skargi następuje bez pośrednictwa organu, który wydał zaskarżony akt.

Za datę uzupełnienia braku skargi należy zatem uznać datę nadesłania podpisanej skargi sądowi przez organ, który wydał zaskarżoną decyzję, co miało miejsce w dniu 29 grudnia 2014 r.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W związku z tym, że skarżący usunął brak formalny skargi w dniu 29 grudnia 2014 r., a zatem po upływie wyznaczonego terminu, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.