Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914462

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 września 2010 r.
II SA/Łd 966/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 29 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym w sprawie ze skargi H. G. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego postanawia:

1. oddalić wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym;

2. skierować sprawę do rozpoznania w trybie zwykłym na rozprawę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.