Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 grudnia 2006 r.
II SA/Łd 966/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 października 2006 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga A. P., w której wniósł o rozpatrzenie sprawy odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.

Przy piśmie z dnia 3 października 2006 r. Sąd przekazał złożoną skargę, zgodnie z właściwością do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów w Warszawie. Skarga wraz z załącznikami odebrana została w Urzędzie w dniu 11 października 2006 r. Następnie w dniu 15 listopada 2006 r. skarga wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi wpłynęła do Sądu.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 16 listopada 2006 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez wskazanie numeru i daty wydania zaskarżonego aktu. Wezwanie do uzupełnienia przedmiotowego braku skargi strona odebrała w dniu 27 listopada 2006 r.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu w dniu 1 grudnia 2006 r. skarżąca nadesłała pismo procesowe wraz z załącznikami i wypełnionym formularzem o przyznanie prawa pomocy, w którym wskazała numer i datę wydania zaskarżonego aktu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z przepisem art. 54 § 1 ww. ustawy, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ ten na podstawie art. 54 § 2 ustawy winien przekazać ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Z kolei w myśl przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ww. ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Przedmiotem niniejszej skargi jest decyzja Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...), która zawierała prawidłowe pouczenie o prawie do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Jak wynika z akt sprawy zaskarżoną decyzję strona odebrała w dniu 19 sierpnia 2004 r. i w dniu 2 października 2006 r. wniosła skargę bezpośrednio do Sądu.

Stosownie do przepisu art. 54 § 1 p.p.s.a. za datę wniesienia skargi w sprawie niniejszej nie można uznać dnia jej wniesienia do sądu administracyjnego, lecz dzień, w którym niniejszy sąd prawidłowo przekazał przedmiotową skargę do organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Należy również zauważyć, iż uchybienie terminowi do złożenia skargi miało miejsce już przed wniesieniem skargi do Sądu, bowiem skarżący odebrał zaskarżoną decyzję w dniu 19 sierpnia 2004., 30 dniowy termin upływał z dniem 18 września 2004 r., zaś strona nadała skargę w dniu 2 października 2006 r. zatem już z uchybieniem terminu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji postanowienia.