Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 października 2010 r.
II SA/Łd 953/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Dnia 28 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 28 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Ł. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł.z dnia (...) roku w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W treści skargi skarżąca wniosła także o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. postanowieniem z dnia 6 października 2010 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Odpis tegoż postanowienia doręczono skarżącej w dniu 15 października 2010 r..

Pismem z dnia 23 października 2010 r. skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., cytowanej dalej jako "p.p.s.a.") termin do wniesienia zażalenia wynosi siedem dni

od doręczenia postanowienia. Zaś z treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. wynika, że sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuci zażalenie, które wniesiono po upływie terminu.

Zaskarżone postanowienie doręczono skarżącej w dniu 15 października 2010 r., a zatem ostatnim dniem terminu do złożenia zażalenia był dzień 22 października 2010 r.. Skoro skarżąca zażalenie nadała w placówce pocztowej dopiero 23 października 2010 r., to uczyniła to z uchybieniem ustawowego terminu określonego dla tego typu czynności.

W konsekwencji uznać należy, że zażalenie M. S. jest spóźnione i jako takie podlega odrzuceniu na mocy art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

m.

ch.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.