Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748979

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 czerwca 2015 r.
II SA/Łd 924/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sędziowie WSA: Arkadiusz Blewązka, Czesława Nowak-Kolczyńska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. o dokonanie wykładni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 maja 2014 r. sygn. akt II SA/Łd 924/13 wydanego w sprawie ze skargi A Spółki z o.o. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odmówić dokonania wykładni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 maja 2014 r. sygn. akt II SA/Łd 924/13. a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym wyrokiem z dnia 15 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę A Spółki z o.o. w Ł. i uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł. nr (...) znak (...) z dnia (...).

Pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (złożonym w siedzibie sądu w dniu 17 kwietnia 2015 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. zwróciło się do sądu z wnioskiem o dokonanie wykładni wspomnianego wyżej wyroku wobec uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Ł. nr (...) z dnia (...), która nie była przedmiotem postępowania sądowego i została uchylona w części w ramach odrębnego postępowania sądowego zakończonego wyrokiem z dnia 9 stycznia 2014 r. sygn. akt II SA/Łd 800/13.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2015 r. sąd sprostował z urzędu punkt 1 sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 maja 2014 r. w ten sposób, że słowa "decyzję Prezydenta Miasta Ł. nr (...) znak (...) z dnia (...)" zastąpił słowami "decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...)".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - przywoływanej dalej w tekście jako "p.p.s.a.", sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Wniosek organu o dokonanie wykładni wyroku tutejszego sądu, nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 maja 2014 r., po sprostowaniu mocą postanowienia z dnia 28 kwietnia 2015 r. punktu 1 sentencji wyroku, w swej treści sformułowany jest w sposób jasny i nie budzący wątpliwości zwłaszcza, że treść wyroku znajduje swoje pełne odzwierciedlenie w jego uzasadnieniu.

Wobec powyższego sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 158 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.