Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748953

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 czerwca 2015 r.
II SA/Łd 884/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 26 lutego 2015 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie oraz zażalenia na postanowienie z dnia 17 kwietnia 2015 r. o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: - odmówić przywrócenia terminów do złożenia zażaleń.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W dniu 15 maja 2015 r. skarżący - P. S. złożył dwa wnioski o przywrócenie terminu. W pierwszym wniosku wniósł o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 26 lutego 2015 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie, natomiast w drugim wniosku skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 17 kwietnia 2015 r. o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku. W motywach obu pism ich autor zawarł zarzuty skierowane przeciwko określonym postanowieniom wyjaśniając nadto, iż w dniu 8 maja 2015 r. powziął informację o wydaniu kwestionowanych postanowień. Skarżący wyjaśnił, iż wyznaczony z urzędu pełnomocnik nie poinformował go o treści wydanych rozstrzygnięć. Nawiązanie kontaktu z pełnomocnikiem jest dla skarżącego znacząco utrudnione, bowiem nie może się do niego dodzwonić. Skarżący jest osobą niepełnosprawną i schorowaną, a w postępowaniu dochodzi spraw dla niego istotnych. Skarżący nie ponosi winy za brak i nieterminowe działanie pełnomocnika. Z uwagi na to, iż nie został powiadomiony o terminie rozprawy, nie mógł złożyć wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Wnioski nie zasługują na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 86 § 1 zd. I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z unormowania przepisu art. 86 i 87 p.p.s.a. wynika, iż aby sąd przywrócił termin niezbędnym jest spełnienie kumulatywnie 4 przesłanek. Po pierwsze, przywrócenie terminu możliwe jest jedynie na wniosek strony (vide art. 86 § 1 zd. I i art. 87 § 1 p.p.s.a.), po drugie - pismo z wnioskiem należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.), po trzecie - w piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.) i po czwarte - wraz z wnioskiem należy dokonać czynności, której niedokonano w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Konstatując, przywrócenie terminu m.in. do złożenia zażalenia, może nastąpić tylko z ważnych powodów, co do których zainteresowany uprawdopodobni, że wystąpiły bez jego winy. Te ważne powody wskazać powinny na obiektywne, niezależne od strony przyczyny uchybienia terminu.

W stanie faktycznym sprawy, skarżący w treści wniosków o przywrócenie terminów do złożenia zażaleń wskazał, iż nie mógł nawiązać kontaktu z wyznaczonym dla niego pełnomocnikiem z urzędu, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieterminowe złożenie wniosku, jak i za brak działania. Skarżący jest osobą niepełnosprawną i schorowaną, nie miał wiedzy o wyznaczonym terminie rozprawy w sprawie, która jest dla niego bardzo ważna.

Zdaniem sądu, wskazane okoliczności nie uzasadniają przywrócenia terminów do złożenia zażaleń. Podkreślić należy, iż przywrócenie terminu może nastąpić tylko z ważnych powodów, co do których zainteresowany uprawdopodobni, że wystąpiły bez jego winy. Te ważne powody - jak już zaakcentowano - wskazywać powinny na obiektywne, niezależne od strony przyczyny uchybienia terminu. Do takich powodów z pewnością nie można zaliczyć nieobecności skarżącego na rozprawie, bowiem w niniejszej sprawie skarżący jest reprezentowany przez adwokata ustanowionego z urzędu. Zawiadomienie o terminie rozprawy doręczono zatem profesjonalnemu pełnomocnikowi, zatem tenże wiedział o terminie rozprawy, a nadto miał świadomość, że w przypadku oddalenia skargi wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku powinien być zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Pełnomocnik skarżącego takiego wniosku nie złożył.

Zdaniem sądu, fakt reprezentowania strony przez profesjonalnego pełnomocnika wyklucza w zasadzie możliwość powoływania się na leżącą po stronie skarżącego przeszkodę uniemożliwiającą mu złożenie zażaleń w terminie.

W związku z tym sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.