Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 listopada 2006 r.
II SA/Łd 878/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. R. i H. R. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: uchylenia do ponownego rozpoznania decyzji dotyczącej legalności robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 września 2006 r. pełnomocnik G. R. i H. R. wniósł skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) (znak: (...)) uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. nr (...) (znak: (...)) umarzającą postępowanie administracyjne dotyczące robót budowlanych prowadzonych na działce nr (...) na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Ł., w rejonie ulic: A, B, C i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej w dalszej części rozważań p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji pobiera się wpis, stanowiący opłatę sądową.

Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei art. 221 powyższej ustawy stanowi, iż pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Po myśli art. 231 cyt. ustawy wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Jak stanowi § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym (...) z zakresu budownictwa i architektury pobiera się wpis stały w wysokości 500 złotych.

Z powołanych przepisów wynika, iż w sprawach pism wnoszonych do sądu administracyjnego przez adwokatów lub radców prawnych, istnieje ex lege obowiązek jednoczesnego uiszczania opłaty stałej w prawidłowej wysokości, bez dodatkowego wezwania do dokonania takiej czynności procesowej. Zatem pełnomocnik skarżących, przy ustaleniu stałego wpisu od skargi w wysokości 500 złotych, winien był uiścić go bez dodatkowego wezwania.

Wobec zaniechania pełnomocnika strony skarżącej w tym przedmiocie, Sąd na podstawie art. 221 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a orzekł, jak w sentencji.