II SA/Łd 861/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539295

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. II SA/Łd 861/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 30 sierpnia 2018 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A.R.-T. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi H.K.-Ł. i B.Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia postanawia: przyznać adwokat A.R.-T., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A, kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 620/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącym i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokat A.R.-T. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. lf.

Uzasadnienie faktyczne

Adwokat R.T., działając z substytucji adwokat A.R.-T., zwrócił się o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, tj. wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 maja 2018 r., II SA/Łd 8861/17 o oddaleniu skargi Haliny K.-Ł. i B.Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia. Pełnomocnik z urzędu złożył przy tym oświadczenie, że koszty pomocy prawnej udzielonej skarżącym z urzędu nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uwzględniając powyższy wniosek stosownie do § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714), w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.