II SA/Łd 805/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550061

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 września 2018 r. II SA/Łd 805/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 24 września 2018 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II - Katarzyna Patynowska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. T. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) roku, nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłacenia odszkodowania postanawia: przyznać skarżącej prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.k.p.

Uzasadnienie faktyczne

D. T. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłacenia odszkodowania.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym skarżąca napisała, iż prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe utrzymując się z emerytury. Utrzymanie i opłaty przekraczają możliwości finansowe skarżącej, która jest osobą starszą (ma 72 lata) i choruje na serce (arytmia i migotanie przedsionków), nadciśnienie, jest po dwóch operacjach tarczycy. Skarżąca jest także osobą otyłą, ma chore kolana i zakrzepicę żył w nogach, porusza się o kulach. Znaczną część dochodów strony pochłaniają wydatki na leki na chory kręgosłup i masaże. Natomiast zimą strona ponosi znaczne wydatki na gazowe ogrzewanie domu, dlatego w styczniu każdego roku bierze na ten cel kredyt, który później spłaca do końca roku. Skarżąca jest właścicielką drewnianego domu o powierzchni ok. 100 m2. Ponadto skarżąca nie posiada majątku w postaci innych nieruchomości, oszczędności czy przedmiotów wartościowych. Na dochód skarżącej składa się emerytura w kwocie 1.584,76 zł miesięcznie, a deklarowane miesięczne zobowiązania i stałe wydatki wynoszą ok. 842 zł (energia elektryczna - 150 zł, gaz - 130 zł, wywóz śmieci - 12 zł, woda i nieczystości - 150 zł, leki - 200 zł i raty kredytu - 200 zł).

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od generalnej zasady ponoszenia kosztów sądowych przez osobę dochodzącą swych praw przed sądem.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową i osobistą wnioskodawczyni w tym: niewielki dochód w postaci emerytury i nieznaczny majątek (drewniany dom) przy deklarowanych zobowiązaniach i stałych wydatkach, referendarz sądowy uznał, że nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, a zatem jej wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.