II SA/Łd 774/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2551438

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 września 2018 r. II SA/Łd 774/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków P.S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz wstrzymanie wykonania czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. - przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w sprawie ze sprzeciwu P. S. na decyzję kasacyjną (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego legalności wybudowania budynku mieszkalnego postanawia: oddalić wnioski. A.B.

Uzasadnienie faktyczne

P. S. reprezentowany przez pełnomocnika - adwokata M. M. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sprzeciw od decyzji kasacyjnej (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. (dalej w skrócie "(...) WINB") z dnia (...) r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego legalności wybudowania budynku mieszkalnego.

W dniu 19 września 2018 r. wpłynęło do akt sądowych pismo pełnomocnika skarżącego - G. S. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania i uprawomocnienia się wyroku sądowego z uwagi na wysokie koszty ponoszone przez skarżącego w toku postępowania administracyjnego. W treści wniosku pełnomocnik wyraziła swoje niezadowolenie względem toczącego się od wielu lat postępowania administracyjnego, przedstawiła jego przebieg, argumentując, że w przypadku wniesienia sprzeciwu od decyzji (...) WINB organy winny wstrzymać się z podejmowaniem jakichkolwiek czynności do czasu wydania przez Sąd wyroku.

W dniu 21 września 2018 r. wpłynęło do Sądu pismo pełnomocnika skarżącego - adw. M. M. o wstrzymanie wykonania czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. - przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków C. D. i J. S. W jego uzasadnieniu pełnomocnik podniósł, że postanowieniem z (...) r. (...) WINB odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji wskazując, że wniosek może dotyczyć decyzji, które mają przymiot wykonalności, nie dotyczy on decyzji kasacyjnych, które co do zasady nie mogą być wstrzymywane w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. Podkreślił, że obecnie przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w B. (dalej w skrócie "PINB") prowadzone są czynności, których sprzeciw bezpośrednio dotyczy. Na dzień 26 września 2018 r. zostało wyznaczone przesłuchanie świadka C. D. Zdaniem wnioskodawcy art. 61 § 3 p.p.s.a. pozwala stronie na złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji lub przeprowadzenia czynności. Sprzeciw skierowany do WSA dotyczy bezpośrednio zasadności wydania decyzji kasacyjnej w celu przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków. Wstrzymanie tych czynności jest uzasadnione ponieważ przeprowadzenie dowodów czyni sprzeciw bezprzedmiotowym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Wnioski o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (...) WINB oraz wstrzymanie wykonania czynności PINB - przesłuchania świadków nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3-6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - przywoływanej dalej w tekście jako "p.p.s.a.", po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane, na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności. Postanowienia, o których mowa w § 3 i 4, sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności traci moc z dniem: pkt 1 - wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę; pkt 2 - uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę.

W pierwszej kolejności wyjaśnić trzeba, że instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego dotyczy tylko takich aktów, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Wykonanie aktu administracyjnego oznacza spowodowanie w sposób dobrowolny lub w trybie przymusowym takiego stanu rzeczywistości społecznej, który jest zgodny z treścią aktu. Przedmiotem wykonania aktu administracyjnego jest, więc każde zachowanie się podmiotu zobowiązanego do jego wykonania (adresata aktu), polegające na działaniu, zaniechaniu określonego działania, znoszeniu zachowań innych podmiotów. Zauważyć jednak trzeba, że nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do wykonania i w związku z tym nie każdy wykonania takiego wymaga. W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym decyzja kasacyjna, jako akt mający charakter czysto procesowy, co do zasady, nie podlega wstrzymaniu w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. (por. postanowienia: NSA z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt II OZ 3/11; 8 czerwca 2010 r., sygn. akt II OZ 489/10; 15 listopada 2005 r., sygn. akt II OZ 978/05, 26 lipca 2018 r. II OZ 742/18 - dostępne na stronie pod adresem: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Kasacyjny charakter rozstrzygnięcia oznacza bowiem, że na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej nie zostają przyznane jakiekolwiek uprawnienia ani nie zostają nałożone jakiekolwiek obowiązki na adresata tego rodzaju decyzji. Obowiązek prawny, jaki jest związany z powyższym aktem, dotyczy jedynie organu administracji publicznej, a nie strony postępowania. Chodzi w tym przypadku o ukształtowanie decyzją kasacyjną toku postępowania w taki sposób, który powoduje, że zwrócona organowi I instancji sprawa administracyjna nakłada na ten organ obowiązek wydania ponownego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy (lub w inny sposób kończącego postępowanie). Taka sytuacja procesowa oznacza, że wydanie decyzji kasacyjnej z zasady nie może prowadzić do powstania negatywnych następstw dla strony w postaci zajścia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, do których nawiązuje art. 61 § 3 p.p.s.a.

Sąd przenosząc powyższe uwagi na grunt sprawy niniejszej stwierdził, że zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja kasacyjna (...) WINB nie posiada przymiotu wykonalności, zatem wniosek pełnomocnika skarżącego o wstrzymanie jej wykonania nie zasługiwał na uwzględnienie. Dodatkowo podnieść trzeba, że w treści rzeczonego wniosku nie zostały przedstawione konkretne okoliczności, uzasadniające zastosowanie ochrony tymczasowej wobec skarżącego, ściśle sprecyzowane w treści przywołanego wyżej art. 61 § 3 p.p.s.a.

Odnosząc się następnie do wniosku pełnomocnika skarżącego o wstrzymanie wykonania czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w postaci przesłuchania świadków, stwierdzić trzeba, że instytucja wstrzymania wykonania dotyczy co do zasady będących przedmiotem skargi aktów administracyjnych (decyzji, postanowień) lub czynności. Jednak - wbrew przekonaniu pełnomocnika skarżącego - nie chodzi tu o czynności natury procesowej podejmowane przez organ w toku postępowania wyjaśniającego, obejmujące gromadzenie dowodów, czy przesłuchiwanie świadków. Tego rodzaju czynności nie podlegają kognicji sądów administracyjnych. Wstrzymanie wykonania czynności może zatem dotyczyć wyłącznie czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., które mogą zostać poddane kognicji sądu administracyjnego. Chodzi tu najczęściej o czynności materialno-techniczne, np. wydanie paszportu, czy czynność rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Z tego też powodu wniosek o wstrzymanie wykonania czynności organu - przesłuchania świadków nie zasługiwał na uwzględnienie.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

A.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.