Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802922

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 listopada 2017 r.
II SA/Łd 721/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Zgierski (spr.).

Sędziowie WSA: Magdalena Sieniuć, Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r. sprawy ze skargi S. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.