Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 1 października 2015 r.
II SA/Łd 719/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: - sprostować oczywistą omyłkę zawartą w postanowieniu z dnia 25 września 2015 r. w ten sposób, iż w 10 linijce od góry, zamiast słowa: "decyzję", wpisać słowo: "postanowienie". a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Na skutek oczywistej omyłki w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ze skargi J. K., w 10 linijce od góry, wpisano słowo: "decyzję" tymczasem w tym miejscu winno być wpisane słowo: "postanowienie". W związku z powyższym sąd postanowił z urzędu sprostować postanowienie wpisując odpowiednie słowo w miejsce błędnie podanego.

Orzeczono jak w postanowieniu na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.