Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484397

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 lipca 2014 r.
II SA/Łd 717/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Zgierski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S.S.; na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie nakazu zdemontowania bramy postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. lf

Uzasadnienie faktyczne

S.S. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych, w sprawie z jego skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie nakazu zdemontowania bramy.

Ze złożonego wniosku oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Utrzymuje się jedynie z emerytury w wysokości 1.118 zł netto. Skarżący mieszka w 80-metrowym domu, posiada także 5,5-hektarowe gospodarstwo, które jednak wydzierżawił. W uzasadnieniu wniosku podał, że ma już 81 lat, ma kłopoty ze zdrowiem i wskazując na swoje stałe bieżące wydatki stwierdził, że nie stać go na uiszczenie kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wynika, że osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, że wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. Wnioskodawca nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody, uzasadnione jest, w ocenie Sądu, przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.