Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785559

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Łd 679/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: - odrzucić skargę. LS

Uzasadnienie faktyczne

W. K. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest środkiem prawnym od wskazanych w ustawie aktów i czynności organów administracji publicznej.

Zgodnie z unormowaniem art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Analiza treści unormowania art. 50 § 1 p.p.s.a. wskazuje, iż o statusie strony w postępowaniu sądowym decyduje posiadanie interesu prawnego. Podstawę procesowej legitymacji strony musi stanowić przepis prawa materialnego wskazujący na własne prawo (interes prawny) lub obowiązek podmiotu, które podlegają skonkretyzowaniu w postępowaniu administracyjnym. Tak więc istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego - taką normą, która można wskazać jako jego podstawę i z której podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić swoje racje. Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza się zatem do ustalenia związku o charakterze materialno - prawnym między obowiązującą normą, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu. Istnienia interesu prawnego należy zawsze poszukiwać w prawie materialnym, którego konkretna norma nabiera cech uprawnień lub obowiązków strony, przy rozstrzyganiu sprawy indywidualnej.

W sprawie nie ulega wątpliwości, iż stroną postępowania administracyjnego nie był skarżący. Kontestowana w skardze decyzja nie była mu doręczana, jako stronie postępowania. Postępowanie administracyjne przed organami administracji zostało zainicjowane przez M. K., która wniosła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, czyli W. K. Potwierdzają to załączone do akt administracyjnych dokumenty. Tymczasem skargę w sprawie wywiódł W. K., który - jak wskazano - nie był stroną postępowania administracyjnego. Okoliczność, iż jest on osobą, nad którą opiekę sprawuje M. K., nie przyznaje mu interesu prawnego przejawiającego się w uprawnieniu do wniesienia skargi.

W tej sytuacji, sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.