Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803587

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 września 2015 r.
II SA/Łd 635/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi W.P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) 2015 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy przyłącza wodociągowego postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, w pozostałym zakresie oddalić wniosek. AG.

Uzasadnienie faktyczne

W.P. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w osobie P.B. w sprawie ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy przyłącza wodociągowego.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z siostrzeńcem. Źródłem utrzymania jest emerytura skarżącej w wysokości 110 zł oraz renta siostrzeńca w kwocie 2000 zł. Skarżąca posiada dom o powierzchni 120 mkw. i 19-letni samochód osobowy. W uzasadnieniu strona podała, że opiekuje się chorym psychicznie siostrzeńcem, który dodatkowo wymaga rehabilitacji, co pochłania ogromne koszty. Skarżąca ponosi także wydatki związane z leczeniem po przebytym zawale w kwocie 200 zł miesięcznie. Spłaca także pożyczkę wziętą na zakup opału na zimę. Wnioskodawczyni oświadczyła również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem ani radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, wskazując osobę adwokata - P.B.

Odnośnie do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wskazać należy, że w ramach prawa pomocy adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego można ustanowić dla strony, która nie zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym (art. 246 § 3 p.p.s.a.). Skarżąca zwróciła się o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w osobie P. B. Należy jednak zwrócić uwagę, że skarżąca jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym reprezentowana przez adw. P.B. na mocy pełnomocnictwa załączonego do skargi. Wobec powyższego należy przyjąć, że skarżąca pozostaje w stosunku prawnym z adwokatem pochodzącym z wyboru, a jej wniosek o ustanowienie i wyznaczenie tego samego adwokata w ramach prawa pomocy uznać należy za niedopuszczalny stosownie do art. 246 § 3 p.p.s.a. Referendarz sądowy w pełni podziela ukształtowany w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, zgodnie z którym pozostawanie przez wnioskodawcę w stosunku prawnym z profesjonalnym pełnomocnikiem, o ile nie został on ustanowiony w ramach prawa pomocy, jest każdorazowo negatywną przesłanką przyznania stronie z urzędu kolejnego, profesjonalnego pełnomocnika. Przesłanka ta uniemożliwia uwzględnienie wniosku we wskazanym zakresie w każdej sytuacji - również wtedy gdy zatrudniający profesjonalnego pełnomocnika czyni to dla celów innych postępowań, czy wyłącznie dla dokonania poszczególnych czynności obwarowanych przymusem adwokacko-radcowskim (por. post. NSA z dnia 19 maja 2005 r., I FZ 168/05, post. WSA w Gdańsku z dnia 7 maja 2008 r., I SA/Gd 456/07; M. Niezgódka-Medek (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka- Medek: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 699-700).

Natomiast na uwzględnienie zasługuje wniosek skarżącej w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, gdyż przedstawione w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach informacje dają podstawę do przyjęcia, że skarżąca nie jest w stanie wygospodarować środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.