Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803583

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 września 2015 r.
II SA/Łd 613/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 lipca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II z dnia 24 lipca 2015 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego oraz nadesłanie 42 egzemplarzy odpisów skargi podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Przedmiotowe wezwanie doręczono skarżącej w trybie awizo w dniu 18 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl przepisu art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, określonym w art. 46 i art. 47 p.p.s.a. Po myśli art. 47 p.p.s.a. do każdego pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Wymóg powyższy uzasadnia fakt, iż w niektórych sprawach sądowoadministracyjnych obok strony skarżącej i organu występują również uczestnicy postępowania na prawach stron, którym doręczana jest wszelka korespondencja, wszelkie wydawane w toku postępowania rozstrzygnięcia, w związku z tym również skarga wszczynająca postępowanie sądowe.

Ponadto stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., zdanie pierwsze, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Do opłat sądowych zaliczamy natomiast wpis i opłatę kancelaryjną, które można uiszczać w kasie właściwego sądu, albo na rachunek bankowy tego sądu. I jak wynika z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy istotne jest, iż jak wynika z akta sądowych, odpis zarządzeń o wezwaniu do usunięcia opisanych braków skargi, doręczono stronie skarżącej, stosownie do art. 73 p.p.s.a., w trybie doręczenia zastępczego (dwukrotne awizo) w dniu 18 sierpnia 2015 r. Zgodnie zaś z art. 73 § 4 p.p.s.a., doręczenie pisma, którego nie można było dostarczyć w sposób określony w art. 65-72 p.p.s.a., uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu na jaki pismo zostało złożone w placówce pocztowej lub urzędzie gminy. Co jednakże istotne, w oznaczonym przez sąd terminie strona skarżąca nie usunęła żadnego z opisanych braków skargi. W tej sytuacji przedmiotowa skarga jest obarczona brakami uniemożliwiającymi jej rozpoznanie w ramach postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.