II SA/Łd 60/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3125392

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2021 r. II SA/Łd 60/21

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 26 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Robert Adamczewski na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lutego 2021 r. sprawy ze skargi T. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. B.A.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 grudnia 2020 r. T. B., działający przez swego pełnomocnika, zaskarżył decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z (...) roku (znak (...)) w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej odpłatność za pobyt skarżącego w domu pomocy społecznej.

Pismem z 15 lutego 2021 r. pełnomocnik skarżącego powiadomił Sąd, że T. B. zmarł 6 lutego 2021 r. Do pisma załączono potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię skróconego odpisu aktu zgonu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) (dalej: ustawa p.p.s.a.), nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. Z kolei, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł skargę na decyzję ustalającą wysokość opłaty za jego pobyt w domu pomocy społecznej, a zatem należy uznać, iż przedmiot postępowania sądowego odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków skarżącego.

Wobec powyższego należało orzec o umorzeniu postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

B.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.