Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802836

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 listopada 2017 r.
II SA/Łd 599/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sędziowie WSA: Magdalena Sieniuć, Sławomir Wojciechowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 r. sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.